Wyszukaj:

Uroczyste otwarcie XI podlaskiego festiwalu nauki i sztuki

Komitet Organizacyjny Festiwalu ma zaszczyt zaprosi�
Na uroczyste otwarcie XI Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki,
kt�re odb�dzie si� 8 maja 2013 (�roda) o godz.14.00
w Auli Kongresowej Wy�szej Szko�y Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku przy ul. Ciep�ej 40.

Program uroczysto�ci

 • Hejna� Festiwalu
 • Otwarcie i powitanie go�ci Festiwalu:
  • Wyst�pienie Przewodnicz�cego Komitetu Organizacyjnego prof. dr. hab. Kazimierza Meredyka
  • Wyst�pienie Jego Magnificencji Rektora Wy�szej Szko�y Finans�w i Zarz�dzania w Bia�ymstoku prof. dr. hab. J�zefa Szab�owskiego
  • Wyst�pienia go�ci
  • Koncert inauguracyjny:
   Wyst�pi BIG BAND Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,
   Wydzia�u Instrumentalno-Pedagogicznego w Bia�ymstoku.
   Opieka artystyczna mgr Tomasz Witek.
Organizator główny: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok,

SEKRETARIAT: telefon: 85-67-50-672, fax 85-675-00-88
e-mail: foreign@wsfiz.edu.pl